Yabancı Diller Yüksekokulu

Sıkça Sorulan Sorular

1. Düzey Belirleme ve Yeterlilik Sınavına girmek mecburi midir ?

Evet. Yabancı dil yeterliliğinin ispatı niteliğinde olan Düzey Belirleme ve Yeterlilik Sınavına, eğitim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan programlara kayıt yaptırmış tüm öğrencilerin katılması zorunludur ve öğrenciler kayıt günü bu sınava tabi tutulurlar.

2. Düzey Belirleme ve Yeterlilik Sınavına (DBYS) daha sonraki bir tarihte girmem mümkün müdür ?

DBYS, sadece kayıt günlerinde yapılmaktadır. Bu nedenle, öğrencilerin sınavı ileri bir tarihe ertelemeleri mümkün değildir.

3. Düzey Belirleme ve Yeterlilik Sınavının süresi ne kadardır ?

DBYS, bir öğrencinin sistemde azami 90 dakika kalmasına izin vermektedir. Ancak genel ortalama çoğu öğrencinin sınavı 45 dakika ilâ 1 saat arasında tamamlayabildiğini göstermektedir.

4. Düzey Belirleme Sınav sonucuma göre Güz dönemi sonunda da Hazırlık Sınıfını tamamlama şansım olabilir mi ?

İngilizce Hazırlık programının öğretim süresi bir akademik yıldır. Ancak öğrencilerin, kayıt esnasında tabi tutuldukları düzey belirleme sınavından aldıkları sonuca ve dönem içinde gösterdikleri akademik başarıya göre, program bir yarıyılda da tamamlanabilmektedir. Rusça Hazırlık programının öğretim süresi ise muafiyet şartlarını yerine getiremeyen tüm öğrenciler için bir akademik yıldır.

5. Haftanın kaç günü derse gelmek zorundayım ?

Toplam 24 saatten haftada beş gün dersiniz bulunmaktadır.

6. İkili (shift) öğretim uygulaması nedir ?

İkili (shift) öğretim uygulaması, öğrencinin dersleri hangi gruplarda alacağını gösteren sabah-öğlen gruplandırmasıdır. Sabah dersleri 08:30-12:55, öğlen dersleri ise 13:10-17:35 arasındadır.

7. İkinci Öğretim İngilizce Hazırlık Sınıfının ders başlangıç ve bitiş saatleri nelerdir ?

İkinci Öğretim dersleri akşam 17:30’da başlayıp 21:55’te tamamlanmaktadır. İkinci Öğretimde bir “shift” uygulaması bulunmamaktadır.

8. Öğrenciler sabah ve öğlen gruplarına nasıl ayrılıyor ?

İkili (shift) öğretim uygulamasında, DBYS sonuçları göz önünde bulundurularak,  akademik yıl başlangıcında öğrenci numarası tek rakamla biten öğrenci sabah grubuna, öğrenci numarası çift rakamla biten öğrenci ise öğlen grubuna yerleştirilir.

9. İkili (shift) öğretim uygulamasında, gruplar arasında değişim yapmak mümkün müdür ?

Hayır. Sadece Bahar Yarıyılı başlangıcında açılan üçüncü modül başında sabah ve öğlen gurupları yer değiştirir. Bunun dışında, sabah ve öğlen gruplarının değiştirilmesi için hiçbir mazeret kabul edilmez. Ancak, Rusça Hazırlık Sınıfı ve II. Öğretim İngilizce Hazırlık Sınıfında ikili (shift) öğretimi uygulanmaz.

10. İkili (shift) öğretim uygulamasında, hangi mazeretle grup değişimi yapılabilir ?

İkili (shift) öğretim uygulamasında, grup değişimi için hiçbir mazeret geçerli kabul edilmez.

11. Arkadaşımla gruplarımızı karşılıklı olarak değiştirebilir miyiz ?

Hayır. İkili (shift) öğretim uygulamasında, grup belirlemesinde öğrencilere kayıt esnasında verilen öğrenci numaraları esas alındığı ve öğrenci numaralarının kişiye özel atandığı göz önünde bulundurulduğundan, iki öğrenci karşılıklı anlaşmış olsa dahi,  gruplarını değiştirmeleri mümkün olmayacaktır.

12. İngilizce Hazırlık Sınıfı hangi lisans/önlisans programları için zorunludur ?

Eğitim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan tüm programlara kayıtlı öğrenciler için dil yeterliliğinin ispatı zorunludur. Bu bağlamda, Düzey Belirleme ve Yeterlilik Sınavı neticesinde kayıt oldukları programa göre B1 veya B2 düzeyinin altında dil yeterliliği olan öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına devam etmekle yükümlüdürler.

13. Hazırlık Sınıfından muaf olabilmem için ÖSYM dönüşüm tablosunda yer alan ulusal ve/veya uluslararası dil sınavlarından asgari kaç puan sağlamam lazım ?

ÖSYM tarafından belli aralıklarla güncellenen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda yer alan ve Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf olabilmek için geçerli olan sınavlar ve asgari başarı puanları aşağıdaki gibidir. Listede belirtilen sınavların değerlendirmeye alınabilmesi için sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıl geçmemiş olması gerekir.


B1ve B2 Denklik Tablosu

Sınav AdıYabancı DilMinimum Başarı Puanı/Notu
B1B2
YDSİngilizce60 Puan75 Puan
YDSRusça(-)75 Puan
TOEFL IBTİngilizce72 Puan90 Puan
PTE ACADEMICİngilizce55 Puan75 Puan
CPEİngilizceC NotuC Notu
CAEİngilizceC NotuA Notu
YÖKDİLİngilizce60 Puan75 Puan
TORFLRusça(-)84 Puan


14. Orta öğretimimi yurt dışında tamamladım. Hazırlık Sınıfından muaf olabilir miyim ?

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin muafiyete ilişkin maddesi uyarınca, en az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp,  ortaöğretimini bu kurumlarda tamamlamış olan öğrencilerin, bu durumlarını gösterir belgelerin orijinallerini kayıt süresi içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri halinde, Yönetim Kurulu kararı ile Zorunlu Hazırlık Sınıfından muaf sayılırlar ve öğrencilik hakkı elde ettiği lisans/önlisans programına başlarlar.

15. Daha önce farklı bir Yükseköğretim Kurumunda Yabancı Dil Hazırlık Programına katıldım. Düzey Belirleme ve Yeterlilik Sınavına girmeden Hazırlık Sınıfından muaf olabilir miyim ?

Üniversite’ye ilk defa kayıt olan öğrencinin, yerleştiği programın öğretim dili ile aynı olan, başka bir Yükseköğretim Kurumu hazırlık sınıfından almış olduğu yabancı dil hazırlık sınıfı notları ve başarı durumunu gösteren belgesine istinaden hazırlık sınıfı muafiyeti mümkündür.  Ancak sağlanan başarı belgesinin, CEFR - Avrupa Ortak Ölçüt Çerçevesinin B1 veya B2 referans aralığına denk gelen düzey yeterliliğini sağlaması ve belgenin hak edildiği tarihten itibaren üç yıl geçmemiş olması gerekmektedir. Belgenin hak ediliş tarihinin üzerinden üç yıl geçtiği durumlarda, muafiyet başvurusunda bulunan öğrencinin, son üç yıl içinde başka bir Yükseköğretim Kurumunda ilgili yabancı dilde ders almış ve başarmış olduğunu ayrıca belgelendirmesi gerekir. Belgeler incelenip yeterli görüldüğü takdirde, Yönetim Kurulu kararıyla Hazırlık Sınıfından muaf olunabilir.

16. Akademik yıl içerisinde Hazırlık Sınıfından muaf olabilir miyim ?

Evet. ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda yer alan ve Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf olabilmek için geçerli kabul edilen sınavlara girilmesi ve gerekli puanın alınması şartıyla, dönem içerisinde de muaf olunabilir.

17. Kayıtlı olduğum programın eğitim dili Türkçe ise isteğe bağlı olarak Hazırlık Sınıfına devam edebilir miyim ?

Kayıtlı olduğu programın eğitim dili Türkçe olan öğrenciler de istekleri doğrultusunda İngilizce Hazırlık programına sertifika öğrencisi olarak kayıt yaptırabilirler. Sertifika öğrencileri için öğrenim süresi bir akademik yıldır. Bir akademik yıl bitiminde Hazırlık Sınıfında başarılı olan öğrencilere Başarı ve Yeterlilik Sertifikası verilir.

18. Sertifika öğrencisi statüsüyle devam ettiğim Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında elde ettiğim Başarı ve Yeterlilik Sertifikası ileride Yan Dal veya Çift Ana Dal başvurumda bana bir kazanım sağlar mı ?

Yan Dal ve/veya Çift Ana Dal başvurularını, Üniversitenin tamamen ve/veya kısmen Türkçe dışında yabancı bir dilde eğitim-öğretim yapılan lisans/ön lisans programlarına yapan öğrenciler de dil yeterliliklerini ispatlamakla yükümlüdürler. Bu bakımdan B1 veya B2 düzeyine (ilgili programda asgari hangi düzeyin gerekli olduğunu öğrenmek için sayfa 5’e bakınız) karşılık gelen Başarı ve Yeterlilik Sertifikasına sahip olan öğrenciler bu yeterliliği elde etmiş olarak değerlendirilerek Yan Dal ve/veya Çift Ana Dal başvurularında Düzey Belirleme ve Yeterlilik Sınavına tabi tutulmazlar.

19. Yaz Dönemi ücretli midir ?

Yaz Dönemi ayrıca ücrete tabi değildir. Kayıtlı olduğu lisans/önlisans programına başlayabilmek için tamamlaması gereken asgari düzeyi tamamlayamamış tüm öğrenciler ücretsiz olarak yaz modülünden yararlanabilirler.

20. Dersime giren öğretim elemanlarından ders dışında da yardım alabilir miyim ?

Evet. Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarının hepsine bir danışman hoca atanmaktadır. Danışman hocalarınızla etüt dersleriniz bulunmaktadır. Önceden randevu almak kaydıyla bu derslere katılarak yetersiz olduğunuz alanlarda hocanızdan yardım alabilirsiniz. Etüt saatleriniz her modül başında danışman hocanız tarafından duyurulacaktır.

21. Sadece danışman hocamın etüt saatlerine mi katılabilirim ?

Böyle bir kısıtlama bulunmamaktadır. Önceden bildirmek kaydıyla, danışmanınız dışındaki öğretim elemanlarının etüt saatlerine de katılabilirsiniz.

22. Sınav soruları dersime giren öğretim elemanları tarafından mı hazırlanmaktadır ?

Hayır. Sınav soruları, merkezi olarak, Müfredat ve Materyal Geliştirme Birimi tarafından önceden belirlenen öğrenim hedeflerini ve çıktılarını ölçecek şekilde Ölçme-Değerlendirme Birimi uzmanları tarafından hazırlanmaktadır.

23. Sınav kâğıtları nasıl değerlendirilir ?

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında, sınav değerlendirme süreci de Ölçme-Değerlendirme Biriminin sevk ve idaresinde merkezi olarak yürütülmektedir. Olası bir değerlendirme hatasının önüne geçebilmek amacıyla, her sınav merkezi olarak atanan iki öğretim elemanı tarafından Ölçme-Değerlendirme biriminin hazırladığı cevap anahtarına göre okunur. Değerlendirme süreci tamamlanan sınavlar imza karşılığında Ölçme-Değerlendirme Birimine teslim edilir. Alınan bu önlemler hem sınav notlarının tek elden çıkmasını önlemekte hem de maddi hata olasılığını asgari düzeye indirgemektedir.

24. Sınav notuma nasıl itiraz edebilirim ?

Sınav notlarına itiraz,  notların ilanını takip eden 3 (üç) iş günü içinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne yazılı olarak yapılır. En az biri Ölçme-Değerlendirme Biriminde görevli öğretim elemanlarından olmak üzere 3 (üç) kişilik komisyon tarafından, sınav notuna itiraz eden öğrencinin sınav evrakları, maddi hata açısından incelenir. Komisyon raporu en geç 3 (üç) takvim günü içinde Yönetim Kurulu tarafından kesin karara bağlanır ve sonuç öğrenci otomasyon sistemine işlenir.

25. Kampüste kablosuz internet erişimi var mı ?

Evet. Kampüsümüzde öğrenci ve öğretim elemanlarımızın erişimine açık kablosuz internet bağlantısı bulunmaktadır.  Ancak bağlantı şifrelidir; kullanıcı adınız olarak öğrenci numaranızı, şifreniz olarak da TC Kimlik Numaranızı kullanarak erişim sağlayabilirsiniz.

26. Ders esnasında mobil cihazlar kullanabilir miyim ?

Hayır. Öğretim elemanının gerekli gördüğü durumlar haricinde derste mobil cihaz kullanımı yasaktır.

27. Ders dışındaki zamanımı kampüste nasıl değerlendirebilirim ?

Kampüsümüzde kütüphaneden spor salonuna kadar çok sayıda eğitim ve faaliyet amaçlı tesis bulunmaktadır. Bu tesislerden ücretsiz faydalanabilir ve kampüs içerisindeki zamanınızı verimli kullanabilirsiniz.