Yabancı Diller Yüksekokulu

DİSİPLİN SÜRECİ

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Disiplin cezasını gerektirebilecek en temel sebepler ders/sınav düzenini bozmak, dersin öğretim elemanına ve/veya diğer öğrencilere karşı küçük düşürücü ifade kullanmak, sözlü hakarette bulunmak, sınavlarda kopya çekmek ve/veya kopyaya teşebbüs ve demirbaş malzemelere zarar vermektir. Yukarıda belirtilen ve benzeri eylemlere karışan öğrenciler hakkında, Yüksekokul Müdürlüğünce atanan soruşturmacı tarafından Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince disiplin soruşturması açılır. Başlıca disiplin suçları için Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğince öngörülen disiplin cezaları şu şekildedir (Yönetmeliğin tam metnine ulaşmak için linke tıklayınız: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16532&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5)

 

Kınama cezası gerektiren disiplin suçları

MADDE 5:

b) Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, bilimsel toplantı ve konferans gibi çalışmaların düzenini bozmak,

d) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek.

 

Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları

MADDE 6:

a) Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak,

c) Yükseköğretim Kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek kullandırmak veya başkasına ait bir belgeyi kullanmak,

ç) Yükseköğretim Kurumunda kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak,

d) Yükseköğretim Kurumu personelinin, kurum içinde ya da dışında, şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak.

 

Yükseköğretim Kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları

MADDE 7:

a) Yükseköğretim Kurumu personeli ve öğrencilerini tehdit etmek,

c) Kurum personeli ve öğrencilerine fiili saldırıda bulunmak,

d) Yükseköğretim Kurumu bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya ve benzeri malzemeyi tahrip etmek veya bilişim sistemine zarar vermek,

e) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek.

Yükseköğretim Kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları

 

MADDE 8:

a) Yükseköğretim Kurumu görevlilerine karşı cebir ve şiddet kullanarak görevin yapılmasına engel olmak,

d) Sınavlarda tehditle kopya çekmek,  kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek.

 

Disiplin suçunun tekerrürü

MADDE 11:

(1) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir eylemin tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır.