Derslere Devam Zorunluluğu | Rusça Hazırlık Programı
Yabancı Diller Yüksekokulu

DERSLERE DEVAM ZORUNLULUĞU

Sağlık Kurumlarından alınan her türlü sağlık raporu ve benzeri belgeler toplam devamsızlık süresinden düşülmez. 

Yabancı Dil Hazırlık sınıfında devam zorunluluğu vardır ve ilk ders gününden itibaren devam kayıtları alınmaktadır. İngilizce Hazırlık sınıfında,  Modüler sistemde, her bir modülde toplam 30 ders saati devamsızlık limitini aşan öğrenciler Modül Sonu Sınavına girme hakkını kaybederler ve ilgili düzeyin derslerini tekrar almak zorunda kalırlar.  Rusça Hazırlık ve II. Öğretim İngilizce Hazırlık Sınıfındaki Yarıyıl sisteminde ise bu süre toplamda 60 ders saatidir. Toplam 60 ders saati devamsızlık limitini aşan öğrenciler dönem sonunda uygulanan Dönem Sonu Sınavına girme hakkını kaybederler ve ilgili yarıyılın derslerini tekrar almak zorunda kalırlar.

Yabancı Diller Yüksekokulu’nun ders devamlılığına ilişkin genel prensipleri aşağıdaki gibidir:

a. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında derslere devam ve her türlü ders faaliyetlerine (ödev, proje, internet tabanlı sınıf kaydı, vb.) katılım zorunludur.

b. Öğrencinin, bir modülde en fazla 30, bir dönemde ise en fazla 60 ders saati derse katılmama hakkı bulunmaktadır. Sağlık kurumlarından alınan her türlü sağlık raporu ve diğer benzeri belgeler bu mazeret süresi içinde değerlendirilir. Raporlu olan süre toplam devamsızlık süresinden düşülmez. Ancak, toplam devamsızlık süresinin dolmasına sebep olacak şekilde birinci derece akrabası (anne, baba veya kardeş) vefat eden öğrenciye, durumunun belgelenmesi ve yazılı olarak müracaat etmesi halinde 3 (üç) güne kadar devam mazereti verilir.

c. Modüler sistemde herhangi bir modülde 31 veya daha fazla ders saati, dönemlik sistemde ise herhangi bir dönemde 61 veya daha fazla derse mazeretli ve/veya mazeretsiz olarak devam etmeyen veya edemeyen öğrenci “devamsız” sayılarak “başarısız” olur ve ilgili düzeyi, takip eden modülde/dönemde tekrar eder.

d. Öğretim elemanları, her derste öğrencilerin yoklama listesine imzalarını alarak derslere devam edilmesini takip ve kontrol eder. Ders devam kayıtları günlük olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Sekreterliğine teslim edilir. Öğrencinin otomasyon sistemine işlenen öğrenci devam kayıtları hakkında itirazı, devamsızlık kayıtlarının ilanını takip eden 5 (beş) iş günü içinde, dilekçe ile yapmış olduğu yazılı başvurusu ile değerlendirmeye alınır. Modül/Dönem tamamlandıktan ve ilgili modül/dönem için toplam devamsızlık saati ilan edildikten sonra geriye doğru yapılan devam itirazları değerlendirilmez. Devam kayıtlarında dersin öğretim elemanının tuttuğu kayıt esastır ve devam itirazlarında sadece maddi hatalar dikkate alınır.

e. Devam kayıtlarına yönelik itirazlar en fazla 5 (beş) iş gününe kadar geriye dönük olarak kontrol edilir.

f. Akademik yılın başında Müdürlük tarafından belirlenen ve dersin işlenişi için gerekli ders materyalleri olmadan derse katılım sağlanamaz. Materyalleri olmadan derse gelen öğrenci o ders saati için derse kabul edilmez. 

g. Öğrenciler, akademik yılın başında Müdürlük tarafından belirlenen kaynak kitap serisinin telif ve orijinal kopyalarını temin etmek zorundadır. Üniversite içerisinde orijinal olmayan ders kitabı bulunduran öğrenci, bu konuda üniversite aleyhine oluşacak hukuki ve maddi yaptırım ve kayıpları karşılamakla yükümlüdür.