S.S.S. | Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu

Sıkça Sorulan Sorular

Evet. Eğitim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan programlara kayıt yaptırmış tüm öğrencilerin katılması zorunludur.

DBS, sadece akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılmaktadır. Bu nedenle, öğrencilerin sınavı ileri bir tarihe ertelemeleri mümkün değildir.

DBS, bir öğrencinin sistemde azami 90 dakika kalmasına izin vermektedir. Ancak genel ortalama çoğu öğrencinin sınavı 45 dakika ilâ 1 saat arasında tamamlayabildiğini göstermektedir.

DBS’de asgari B1+ düzeyine karşılık gelen bir puan alan öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf olmak üzere BULET’e girmeye hak kazanırlar. Kayıtlı oldukları programın gerektirdiği düzeye göre hazırlanan BULET sonucunda 60 puan ve üzeri alan öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf olarak bölümlerine geçebilirler. 60 puanın altında alan öğrenciler ise DBS’de aldıkları puana karşılık gelen düzeye yerleştirilerek Hazırlık Sınıfı Eğitimlerine başlarlar.

Kayıtlı olduğu lisans/ön lisans programının gerektirdiği asgari düzeyi başarıyla tamamlayan öğrenciler, Güz Yarıyılı sonunda gerçekleştirilen BULET’e girip yeterli puanı almaları koşuluyla kayıtlı oldukları programa başlamaya hak kazanırlar. İlgili öğrenciler Bahar Yarıyılı başlangıcı itibariyle dilerlerse kayıtlı oldukları programa başlayabilir ya da bir üst düzeyden Hazırlık Sınıfındaki öğrenimlerine devam edebilirler. 

BULET’e girme koşullarını sağlayan Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencilerine akademik yılın başında bir kez, güz ve bahar yarıyıllarının sonunda birer kez ve yaz modülü sonunda da bir kez olmak üzere akademik yıl boyunca dört kereye kadar sınava katılma hakkı verilir. Ancak sınava katılım asgari şartlarını sağladığı halde, ilgili yarıyılda kaydını dondurmuş öğrencilerin, söz konusu yarıyıl sonunda düzenlenen BULET’e girme hakkı yoktur; bir sonraki yarıyıl sonunda düzenlenecek BULET’e girmeleri gerekmektedir. 

Akademik yılın başında düzenlenen Düzey Belirleme Sınavından asgari B1+ düzeyine karşılık gelen bir puan alan öğrenciler ile Hazırlık Sınıfına başlayıp kayıtlı oldukları lisans/ön lisans programının gerektirdiği düzeye göre B1+ (Step-3) ya da B2 (Step 4) düzeyini başarıyla tamamlayan öğrenciler BULET’E girme hakkı kazanırlar.

Kayıtlı olduğu programın gerektirdiği düzeyi başarıyla tamamladığı halde BULET’ten başarısız olan öğrenciler, bir sonraki BULET’e hazırlanmak üzere düzeylerine göre açılan “Proficiency” sınıflarına yerleştirilirler.

Toplam 24 saatten haftada beş gün dersiniz bulunmaktadır.

İkili (shift) öğretim uygulaması, öğrencinin dersleri hangi gruplarda alacağını gösteren sabah-öğlen gruplandırmasıdır. Sabah dersleri 08:30-13:00, öğlen dersleri ise 13:15-17:45 arasındadır.

II. Öğretim dersleri akşam 17:30’da başlayıp 22:00’da tamamlanmaktadır. II. Öğretimde “shift” uygulaması bulunmamaktadır.

İkili (shift) öğretim uygulamasında, DBS sonuçları göz önünde bulundurularak,  akademik yıl başlangıcında öğrenci numarası tek rakamla biten öğrenci sabah grubuna, öğrenci numarası çift rakamla biten öğrenci ise öğlen grubuna yerleştirilir.

Hayır. Sadece Bahar Yarıyılı başlangıcında açılan üçüncü modül başında sabah ve öğlen gurupları yer değiştirir. Bunun dışında, sabah ve öğlen gruplarının değiştirilmesi için hiçbir mazeret kabul edilmez. Ancak, Rusça Hazırlık Sınıfı ve II. Öğretim İngilizce Hazırlık Sınıfında ikili (shift) öğretimi uygulanmaz.

İkili (shift) öğretim uygulamasında, grup değişimi için hiçbir mazeret geçerli kabul edilmez.

Hayır. İkili (shift) öğretim uygulamasında, grup belirlemesinde öğrencilere kayıt esnasında verilen öğrenci numaraları esas alındığı ve öğrenci numaralarının kişiye özel atandığı göz önünde bulundurulduğundan, iki öğrenci karşılıklı anlaşmış olsa dahi,  gruplarını değiştirmeleri mümkün olmayacaktır.

Eğitim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan tüm programlara kayıtlı öğrenciler için dil yeterliliğinin ispatı zorunludur. Bu bağlamda, Düzey Belirleme Sınavı ve BULET neticesinde kayıt oldukları programa göre B1+ veya B2 düzeyinin altında dil yeterliliği olan öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına devam etmekle yükümlüdürler.

ÖSYM tarafından belli aralıklarla güncellenen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda yer alan ve Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf olabilmek için geçerli olan sınavlar ve asgari başarı puanları sağdaki tablodaki gibidir. Listede belirtilen sınavların değerlendirmeye alınabilmesi için sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır.

SINAV ADI YABANCI DİL MİNİMUM BAŞARI PUANI / NOTU
Grup 1* Grup 2*
YDS & E-YDS İNGİLİZCE 75 PUAN 60 PUAN
YDS & E-YDS RUSÇA 75 PUAN ----------
TOEFL IBT İNGİLİZCE 90 PUAN 72 PUAN
PTE ACADEMIC İNGİLİZCE 75 PUAN 55 PUAN
CPE İNGİLİZCE C NOTU C NOTU
CAE İNGİLİZCE A NOTU C NOTU
YÖK DİL İNGİLİZCE 75 PUAN 60 PUAN
TORFL RUSÇA 84 PUAN ----------

* Grup 1: İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Rusça Mütercim ve Tercümanlık ya da Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programlarından birine kayıtlı olan öğrencilerin muafiyeti için gereken asgari puanı göstermektedir.

** Grup 2: Grup 1’de yer alan programların dışında Üniversitenin kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren diğer programlarından birine kayıtlı olan öğrencilerin muafiyeti için gereken asgari puanı göstermektedir. 

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin muafiyete ilişkin maddesi uyarınca, en az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp,  ortaöğretimini bu kurumlarda tamamlamış olan öğrencilerin, bu durumlarını gösterir belgelerin orijinallerini kayıt süresi içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri halinde, Yönetim Kurulu kararı ile Zorunlu Hazırlık Sınıfından muaf sayılırlar ve öğrencilik hakkı elde ettiği lisans/ön lisans programına başlarlar.

Üniversite’ye ilk defa kayıt olan öğrencinin, yerleştiği programın öğretim dili ile aynı olan, başka bir yükseköğretim kurumu Hazırlık Sınıfından almış olduğu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı notları ve başarı durumunu gösteren belgesine istinaden, Hazırlık Sınıfı muafiyeti, kayıtlı olduğu programın gerektirdiği düzey yeterliliğini sağlaması ve Yönetim Kurulunun denklik kararı vermesi koşuluyla kabul edilir. Bu belgenin de değerlendirmeye alınabilmesi için belgenin hak edildiği tarihten itibaren üç yıl geçmemiş olması veya başvuruda bulunan öğrencinin, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı yeterliğini takiben son bir yıl içinde başka bir üniversitede fakülte veya yüksekokul düzeyinde, YÖK zorunlu dil dersleri dışında, ilgili yabancı dilde asgari üç ders almış ve başarmış olduğunu ayrıca belgelendirmesi gerekir. 

Evet. ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda yer alan ve Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf olabilmek için geçerli kabul edilen sınavlara girilmesi ve gerekli puanın alınması şartıyla, dönem içerisinde de muaf olunabilir.

Kayıtlı olduğu programın eğitim dili Türkçe olan öğrenciler de istekleri doğrultusunda İngilizce Hazırlık Sınıfına sertifika öğrencisi olarak kayıt yaptırabilirler. Sertifika öğrencileri için öğrenim süresi bir akademik yıldır. Bir akademik yıl bitiminde Hazırlık Sınıfında başarılı olan öğrencilere Başarı ve Yeterlilik Sertifikası verilir.

Yandal ve/veya Çift Anadal başvurularını, Üniversitenin tamamen ve/veya kısmen Türkçe dışında yabancı bir dilde eğitim-öğretim yapılan lisans/ön lisans programlarına yapan öğrenciler de dil yeterliliklerini ispatlamakla yükümlüdürler. Bu bakımdan (kayıtlı olduğu programın gerektirdiği düzeye bağlı olarak) B1+ veya B2 düzeyine karşılık gelen Başarı ve Yeterlilik Sertifikasına sahip olan öğrenciler bu yeterliliği elde etmiş olarak değerlendirilerek Yandal ve/veya Çift Anadal başvurularında Düzey Belirleme Sınavı ya da BULET’e tabi tutulmazlar.

Yaz Dönemi ayrıca ücrete tabi değildir. Kayıtlı olduğu lisans/ön lisans programına başlayabilmek için tamamlaması gereken asgari düzeyi tamamlayamamış tüm öğrenciler ücretsiz olarak yaz modülünden yararlanabilirler.

Evet. Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarının hepsine bir danışman hoca atanmaktadır. Danışman hocalarınızla etüt dersleriniz bulunmaktadır. Önceden randevu almak kaydıyla bu derslere katılarak yetersiz olduğunuz alanlarda hocanızdan yardım alabilirsiniz. Etüt saatleriniz her modül başında danışman hocanız tarafından duyurulacaktır.

Böyle bir kısıtlama bulunmamaktadır. Önceden bildirmek kaydıyla, danışmanınız dışındaki öğretim elemanlarının etüt saatlerine de katılabilirsiniz.

Hayır. Sınav soruları, önceden belirlenen öğrenim hedeflerini ve çıktılarını ölçecek şekilde Ölçme-Değerlendirme Birimi uzmanları tarafından merkezi olarak hazırlanmaktadır.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında, sınav değerlendirme süreci de Ölçme-Değerlendirme Biriminin sevk ve idaresinde merkezi olarak yürütülmektedir. Olası bir değerlendirme hatasının önüne geçebilmek amacıyla, her sınav merkezi olarak atanan iki öğretim elemanı tarafından Ölçme-Değerlendirme biriminin hazırladığı cevap anahtarına göre okunur. Değerlendirme süreci tamamlanan sınavlar imza karşılığında Ölçme-Değerlendirme Birimine teslim edilir. Alınan bu önlemler hem sınav notlarının tek elden çıkmasını önlemekte hem de maddi hata olasılığını asgari düzeye indirgemektedir.

Sınav notlarına itiraz,  notların ilanını takip eden 3 (üç) iş günü içinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. En az biri Ölçme-Değerlendirme Biriminde görevli öğretim elemanlarından olmak üzere 3 (üç) kişilik komisyon tarafından, sınav notuna itiraz eden öğrencinin sınav evrakları, maddi hata açısından incelenir. Komisyon raporu en geç 3 (üç) takvim günü içinde Yönetim Kurulu tarafından kesin karara bağlanır ve sonuç öğrenci otomasyon sistemine işlenir.

Evet. yerleşkemizde öğrenci ve öğretim elemanlarımızın erişimine açık kablosuz internet bağlantısı bulunmaktadır.  Ancak bağlantı şifrelidir; kullanıcı adınız olarak öğrenci numaranızı, şifreniz olarak da TC Kimlik Numaranızı kullanarak erişim sağlayabilirsiniz. Yabancı öğrenciler ise kayıt sırasında atanan TC Kimlik Numarası ile erişim sağlayabilirler. Kablosuz internet erişimi ile ilgili sorun yaşamanız durumunda, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile iletişime geçebilirsiniz.

Hayır. Öğretim elemanının gerekli gördüğü durumlar haricinde derste mobil cihaz kullanımı yasaktır.

Yerleşkemizde kütüphaneden spor salonuna kadar çok sayıda eğitim ve faaliyet amaçlı tesis bulunmaktadır. Bu tesislerden ücretsiz faydalanabilir ve yerleşke içerisindeki zamanınızı verimli kullanabilirsiniz.